Η Εταιρεία

Αρχική / Η Εταιρεία

Η Εταιρεία SILVA NATURA

Η SILVA NATURA E.E αποτελεί μετεξέλιξη προηγούμενου εταιρικού σχήματος με την ίδια ονομασία, που ξεκίνησε το έτος 2000 και με την σειρά του ήταν μετεξέλιξη του Ατομικού Γραφείου του Δρα Ελευθέριου Σταματόπουλου (δραστηριοποιημένο από το 1991) και διαθέτει ήδη πολύχρονη εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δασών, της Προστασίας Περιβάλλοντος, τους Δασικούς χάρτες στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, στην φωτοερμηνεία και χαρακτηρισμό εκτάσεων, των αναπτυξιακών μελετών, του Ορεινού Τουρισμού, της ορθολογικής διαχείρισης της άγριας πανίδας και διαχείρισης του νερού.

Η μακρά διαδρομή της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη προσαρμογή της στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς αγοράς, με κύριο μέλημα την άριστη ανταπόκρισή της στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Την τελευταία πενταετία η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών περιβαλλοντικής διαχείρισης, η εκπόνηση Δασικών χαρτών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, έδωσε τη δυνατότητα της ανάπτυξης εξειδικευμένων συνεργασιών, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διαθέτει σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς.

Η SILVA NATURA με την νέα μορφή της καταφέρνει να μετουσιώνει την επιστημονική της γνώση και την πολυετή εμπειρία της σε υπηρεσίες συμβουλευτικού και διαδραστικού χαρακτήρα, με θεματικούς άξονες την διαχείριση – προστασία δασών, το Περιβάλλον και τη διαχείρισή του.

Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος

Τρόποι Επικοινωνίας

Silva Natura - Φιλοσοφία
Silva Natura - Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Η λειτουργία της εταιρείας κινείται σε δύο κατευθυντήριους άξονες:

  • Την παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών έργων, και
  • Την ποιότητα και οι καινοτόμες λύσεις

Συνδυάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της αμιγούς Δασικής εξειδίκευσης και τις ευέλικτες συνεργασίες με άλλες ειδικότητες, διαθέτει τη δυνατότητα να διαμορφώνει και να συμμετέχει στα κατάλληλα μελετητικά σχήματα που ικανοποιούν τις εκάστοτε απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ικανοποιεί απόλυτα τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης Ελληνικής αγοράς, αλλά και της αντίστοιχης διεθνούς.

Στόχος της είναι με τη λειτουργία της να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη των Οικοσυστημάτων με την ταυτόχρονη προώθηση Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η SILVA NATURA στελεχώνεται από μια άρτια καταρτισμένη, επιστημονική ομάδα με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής της.

Κινητήριο μοχλό της εταιρείας αποτελούν οι ίδιοι οι εταίροι, οι οποίοι είναι μελετητές με μακροχρόνια παρουσία στους τομείς της ειδικότητάς τους.

Το μόνιμο προσωπικό καλύπτει μια σειρά ειδικοτήτων. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει κυρίως Δασολόγους – Περιβαλλοντολόγους, Τεχνολόγους Δασοπονίας και ειδικούς σε Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων.

Περαιτέρω, για να ικανοποιεί πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται από το πεδίο των δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με βασικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται σύμβουλοι ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης, γεωλόγοι, διαχειριστές οικοσυστημάτων, οικονομολόγοι, τοπογράφοι, μηχανολόγοι και μηχανικοί περιβάλλοντος.

Οργάνωση – Τομείς Δραστηριοποίησης

Η δομή της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) τμήματα (επιχειρησιακές μονάδες), που καλύπτουν τους τομείς δραστηριοποίησής της, στο ευρύτερο πεδίο της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

Η διάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων έχει ως εξής: