GreekEnglish (United Kingdom)

Ο Σκοπός της Silva - Natura Ε.Ε (Δρ.Ελευθέριος Σταματόπουλος & Συνεργάτες)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Μέχρι τις 26/2 του 2021 προγραμματίστηκε η ανάρτηση των δασικών χαρτών όλης της Χώρας :

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών, σας ενημερώνουμε ότι με βάση το άρθρο 10 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ Α' 297/2000), δικαίωμα ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ για δασικούς κτηματολογικούς κλπ σκοπούς έχουνÂ Μ Ο Ν Ο ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ.

Τεχνολόγοι Δασοπονίας ή άλλες ειδικότητες Μηχανικών κάθε είδους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ΌΨΙΝ)

Για οποιοδήποτε θέμα σε ολόκληρη την Ελλάδα θα μας βρείτε στο 210 9273900, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.
Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζεται το ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

α)Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β)Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
γ)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ

δ)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ μέχρι και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

ε)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ)Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η)Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές το εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

Τρόπος πληρωμής

Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.

Επιστροφή του ειδικού τέλους

Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και εντός 3 μηνών το αργότερο από αυτή, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών, στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιούμενων επιστροφής τέλους, στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς επιστροφή και το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν δηλώσει για την επιστροφή.


Η SILV – NTUR Ε.Ε (Δρ.Ελευθέριος Σταματόπουλος & Συνεργάτες) είναι μια αμιγώς μελετητική εταιρεία και εξειδικεύεται σε μελέτες περιβαλλοντικές, δασικές, αναπτυξιακές, φυτοτεχνικών διαμορφώσεων - Αρχιτεκτονικής τοπίου.

Επιπλέον, υλοποιεί μελέτες Δασικών χαρτών, Φωτοερμηνείας εκτάσεων και χαρτογράφησης με τη χρήση εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).

Παρέχει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, στα πλαίσια της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης.

Διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών της με την επιστημονική επάρκεια των στελεχών-εταίρων της, την κατάρτιση και εμπειρία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας της.

Ενδιαφέρουσες πρόσφατες αναρτήσεις

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρ. Ελευθέριου Σταματόπουλου για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.

http://www.lph989.com/Interview.spx?_id=72636

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρ. Ελευθέριου Σταματόπουλου για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς

http://www.lph989.com/LivePlyer.spx?_id=1346&intrv=69094

Τηλεοπτική συνέντευξη του Δρ.Ελευθέριου Σταματόπουλου στον ΕΛΛΑΔΑ T.V με τον Αντώνη Φελούρη για τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ και άλλα ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Μπορείτε να παρακάμψετε τα 6 πρώτα λεπτά της "Δημοσιογραφικής φλυαρίας")

http://www.elldtv.gr/rticle/29128-%D3%F5%E6%E7%F4%FE%ED%F4%E1%F2+%EC%E5+%F4%EF%ED+%CB%E5%F5%F4%DD%F1%E7+%D3%F4%E1%EC%E1%F4%FC%F0%EF%F5%EB%EF%2C+%C4%F1.+%C4%E1%F3%EF%EB%EF%E3%DF%E1%F2+-+%D0%E5%F1%E9%E2%DC%EB%EB%EF%ED%F4%EF%F2

Ακούστε τις συνενεντεύξεις του Δρ.Ελευθέριου Σταματόπουλου στον ραδιοφωνικό σταθμό 98,9 στους Δημοσιογράφους Δ.Βερίκιο και Δ.Σταυρόπουλο και στην "κακή παρέα" του Γ.Ντάσκα

http://www.youtube.com/wtch?v=nEJOnSpM_O&feture=youtu.be

http://www.youtube.com/wtch?v=IqiIRMtMLuY&feture=youtu.be 

Για υποβολή αντιρρήσεων με φωτοερμηνεία πρόσφατων και παλιότερων αεροφωτογραφιών αρχείου, λειτουργούμε στα νέα γραφεία μας :

Αμβρ.Φρατζή 73 & Σπινθάρου 65, (στάση του Μετρό Ν.Κόσμος) τηλ. 210 9273900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με βάση το άρθρο 10 παρ. ιστ του ΠΔ 344/2000 Τεχνικοί Σύμβουλοι στις διαδικασίες αυτές μπορούν να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

stamato

Ο Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ